اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

Loading…

پکیج 4 هفته ای

590,000 تومان

این پکیج شامل یک برنامه تمرین و تغذیه هست که ۴هفته شامل پشتیبانی میشه

پکیج 8 هفته ای

790,000 تومان

پکیج ۸هفته‌ای شامل ۲ برنامه‌ تمرین و تغذیه هست که بعد از ۴هفته بر اساس تغییرات شما عوض میشه.

این پکیج شامل ۸هفته پشتیبانی هست

پکیج 3 ماهه

1,090,000 تومان

پکیج ۳ماهه شامل ۳ برنامه‌ تمرین و تغذيه هست که بعد از هر ۴هفته بر اساس تغییرات شما عوض میشه.

این پکیج شامل ۳ماه پشتیبانی هست

پکیج ۶ ماهه

1,890,000 تومان

پکیج ۶ماهه شامل ۶ برنامه‌ تمرین و تغذيه هست که بعد از هر ۴هفته بر اساس تغییرات شما عوض میشه.

این پکیج شامل ۶ماه پشتیبانی هست