اگر سوالی دارین اینجا از من بپرسین

پکیج 4 هفته ای

3,190,000 تومان

این پکیج شامل برنامه تمرین و تغذیه هست و تا ۴هفته از زمان ارسال برنامه مستقیم با خود من در ارتباط هستید، از طرفی میتونین هر هفته با ارسال مشخصات جدید برنامه رو عوض کنین تا شوک بیشتری به بدن وارد شه

پکیج 8 هفته ای

3,700,000 تومان

این پکیج شامل برنامه تمرین و تغذیه هست و تا ۸هفته از زمان ارسال برنامه مستقیم با خود من در ارتباط هستید، از طرفی میتونین هر هفته با ارسال مشخصات جدید برنامه رو عوض کنین تا شوک بیشتری به بدن وارد شه

پکیج 3 ماهه

5,700,000 تومان

این پکیج شامل برنامه تمرین و تغذیه هست و تا 12 هفته از زمان ارسال برنامه مستقیم با خود من در ارتباط هستید، از طرفی میتونین هر هفته با ارسال مشخصات جدید برنامه رو عوض کنین تا شوک بیشتری به بدن وارد شه